T.C. İçişleri Bakanlığı

T.C. İçişleri Bakanlığı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Tanımı

Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren, silahlı genel kolluk kuvvetidir.

Bağlılık Durumu

Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

Jandarmanın Görevleri

Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır.

a) Mülki görevleri; emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak, Adli ve askeri görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.

b) Adli görevleri; işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.

c) Askeri görevleri; Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen askeri hizmetleri yerine getirmek.


SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AB Müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulan 03.08.2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanun’un 3. Maddesi ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 46. Maddesinde yapılan değişiklikle; dernekler ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın kurulması ve aynı Kanun’un 73. maddesinde yapılan değişiklikle de; İçişleri Bakanlığı’nca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üzere illerde valilikler, ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde derneklerle ilgili bir birim oluşturulması hükmü getirilmiştir.

31.07.2003 tarihinde çıkartılan 4970 sayılı yasa ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile İçişleri Bakanlığı’nda Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın yeri ve görevleri belirlenmiştir.

Dernekler Dairesi Başkanlığı ve taşra teşkilatının kuruluş ve görevleri ile ilgili olarak hazırlanan Yönetmelik Resmi Gazete’nin 15.10.2002 tarih ve 24907 sayılı nüshasında, değişiklikler ise 04.09.2003 tarih ve 25219 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Derneklere ilişkin bilgi, belge ve dokümanların Emniyet Genel Müdürlüğü’nden devralınmasıyla Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın merkez teşkilatı 9 Ekim 2003 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilmiş olup, derneklerle ilgili iş ve işlemler yürütülmeye başlanmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın taşra teşkilatları da bu tarihten sonra hızla oluşturularak dernekler ile ilgili iş ve işlemler taşra güvenlik birimlerinden devralınmıştır.

Diğer taraftan, 04.11.2004 tarihinde kabul edilen 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 38. Maddesi ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda yapılan değişiklikle yardım toplama faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütme görevi Dernekler Dairesi Başkanlığı ve taşra dernekler birimlerine verilmiştir.

Sendikaların kuruluş ve diğer bildirimlerine ait iş ve işlemler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülmekteyken, İçişleri Bakanlığının 10.10.2013 tarihli ve 2013/47 sayılı Genelgesi ile Dernekler Dairesi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerince yürütülmeye başlanmıştır.

Siyasi partilerin kuruluş ve bildirimlerine ilişkin iş ve işlemler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülmekteyken 03/01/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın merkez ve taşra birimlerince yürütülmeye başlanmıştır.

Dernekler Dairesi Başkanlığı, 13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Söz konusu düzenleme 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256’ncı maddesine işlenmiştir.


HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Misyonumuz

Temel hak ve hürriyetleri esas alarak; iç güvenlik, kıyı ve karasularının emniyetini sağlama, etkili sınır yönetimi ve güvenliği, göç politikaları oluşturma, kamu hizmetlerinin koordinasyonu ile etkin il ve ilçe yönetimini tesis etme, afetlere dirençli toplum oluşturma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini sunma ve sivil toplumu destekleme görevlerini insan odaklı ifa etmek.

Vizyonumuz

Güvenli Türkiye 


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün Görevleri

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek.

b) Bakanlık bilişim hizmetlerinde kullanılan yazılım ve donanımların dışa bağımlılığını azaltmak üzere yerlilik ve millilik oranlarını artırmak için çalışmalar yürütmek, yenilikçi ve dönüştürücü proje üretmek, bu amaçla Ar-Ge çalışmalarını yapmak ve yaptırmak.

c) Siber güvenlik alanında Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşları nezdinde gerekli önlemleri almak ve çalışmaları yürütmek.

ç) Bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politika ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

d) Bakanlığın görev alanına giren bilişim konularında bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile her türlü koordinasyon, standardizasyon ve entegrasyonu sağlamak,

e) Bakanlık bağlı kuruluşlarınca yürütülen güvenlik hizmetleri ile ilgili bilişim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak, bu alanda Ar-Ge çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

f) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak, Bakanlığın dijital dönüşüm ve dijital arşiv hizmetlerini yürütmek,

g) Bakanlığın görev alanına giren konular itibarıyla yapay zekâ ile büyük veri alanlarında dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve bunlara ilişkin altyapı, yazılım ve donanım çalışmalarını yapmak,

ğ) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

h) Cumhurbaşkanlığınca ve Bakanlıkça hazırlanan eylem planlarında yer alan bilgi teknolojileri ile ilgili stratejilerin ve eylemlerin Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşları nezdinde koordine ederek uygulanmasını sağlamak,

ı) Bakanlıkça yürütülen e-Devlet ve yalınlaştırma çalışmalarına teknolojik destek vermek,

i) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yönetiminde Beş Daire Başkanlığı ve Dokuz Şube Müdürlüğünden oluşur.

Misyon

Bakanlığımız bilgi işlem politika ve stratejilerini gelişen bilgi teknolojileri doğrultusunda belirlemek; yazılım, donanım ve ağ altyapısını yüksek kalitede, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yapılandırmak; kullanıcı memnuniyeti esas alınarak üretilen verileri ilgili kurumlar, vatandaşlar ve özel sektör ile bilgi güvenliği politikalarına uygun olarak paylaşmak ve vatandaş odaklı hizmetleri yaygınlaştırmaktır.

Vizyon

Hazırlayacağımız projeler ile ülkemizin e-Devlet dönüşümü sürecinde Bakanlık olarak öncü rol üstlenmek ve ulusal düzeyde örnek gösterilen bir kurum olmaktır.


İÇ GÜVENLİK STRATEJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı'nın görevleri :

a)İç güvenlikle ilgili stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu stratejilerin uygulamasını izlemek,

b)Gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişimi sağlamak,

c)Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kuramlara stratejik bilgi desteği sağlamak, iç güvenlik ile ilgili stratejik istihbaratı değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak,

ç) Görev alanına giren konularda çalışmak üzere, görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla, İçişleri Bakanının onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurup çalıştırmak,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İç Güvenlik Strateji Dairesi Başkanlığı 6 Çalışma Grubundan oluşmaktadır.

Araştırma-Geliştirme Çalışma Grubu 

Planlama ve Koordinasyon Çalışma Grubu

İletişim Çalışma Grubu

Dış İlişkiler Çalışma Grubu

İdari ve Mali İşler Çalışma Grubu

Stratejik Analiz Birimi


ARAŞTIRMA ve ETÜTLER MERKEZİ

HAKKIMIZDA 

Çağdaş yönetim anlayışında meydana gelen gelişmelere uyum sağlamak ve yönetimin işleyişini daha etkin ve verimli kılarak geleceğe ilişkin riskleri en aza indirmek, bazen ham bilgileri bazen de birbiri içine girmiş karışık ve düzensiz bilgi ve verileri işleyerek bir sistem içinde başta karar alıcılar olmak üzere toplumun bilgisine sunmak için devlet ve özel sektörde çeşitli araştırma merkezleri ortaya çıkmıştır.

Bilginin ön plana çıktığı, katılımcı demokrasi anlayışının güçlendiği ve dünyanın büyük bir etkileşim içine girdiği küreselleşme sürecinde, Dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler ile bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişimler; kamu yönetiminin merkezi ve yerel düzeydeki örgütlenmesinin ve işleyişinin gözden geçirilmesini, hizmetin kapsamı ve yürütülüş biçimine ilişkin yeni anlayışları da dikkate alarak, etkinlik, verimlilik ve açıklık gibi ilkeler çerçevesinde yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir.

Bu sebeple, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, bilginin toplanması, değerlendirilmesi ve stratejik karar alma süreçlerinde kullanılması gerekliliği giderek artmakta, bu durum ise stratejik, güncel, tarihi, ekonomik, yönetsel ve siyasi her türlü bilginin ele alınarak, incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuç raporunun oluşturulmasında her türlü imkanı tanıyan bir yapı ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Bu kapsamda olası riskleri “Önceden Belirleyerek” “Farklı Tezler, Farklı Öngörüler ve Farklı Senaryolar” sunabilen, günceli değerlendirerek gelecek yıllara dair politika ve stratejiler üreten, farklı yapıda ve özgür düşünen bir strateji merkezi olarak kurulan AREM, 2000’li yılların başından itibaren faaliyetlerine devam etmektedir.

AREM’in kuruluş gerekçesini, 21.yy da büyük önem kazanan stratejik yönetim anlayışı oluşturmakta olup, bu anlayışın sonucu olarak kurulan merkezimiz düşünce kuruluşu adı altında kurulan özel araştırma birimlerinin, ülkemizde “kamu yönetimi içindeki ilk örneklerinden biri” olma özelliğini taşımaktadır.

TARİHÇE

Çağdaş ve etkin bir kamu yönetimi sistemi oluşturulmasında araştırma, geliştirme ve strateji oluşturma faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Birçok ülkede “think tank” adı altında kurulan özel araştırma birimlerinin, ülkemizde kamu yönetimi içindeki ilk örneklerinden birisi olan İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi 02.03 2000 tarihinde Bakanlık Makamının onayıyla “Strateji Merkezi Başkanlığı” adı altında kurulmuştur.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda yapılan değişiklik gereği Araştırma Planlama ve Koordinasyon (APK) Kurullarının Strateji Geliştirme Başkalığı'na dönüştürülmesiyle birlikte Merkezimiz 30.12.2005 tarih ve 613 sayılı Bakanlık makamı onayı ile, 03.07.2000 tarihli “Strateji Merkezi Başkanlığı” kuruluşuna ilişkin onay iptal edilerek yerine “İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM)” kurulmuştur.

Merkezimiz, ilki 25.12.2006 tarihinde onaylanan ve son olarak 22.11.2013 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile revize edilen "Araştırma ve Etütler Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Birim Yönergesi" doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

AMACIMIZ

21. Yüzyıl Bilgi Çağında;

Bakanlığımızın Etkinlik, Verimlilik ve Performansını Artırmak,

Bakanlık Yönetimi Adına Geleceğe Yönelik Vizyon Oluşturmak ve Strateji Geliştirmek,

Yönetim Sisteminin Sorunlarına Çözümler Üretmek,

Kamu Yönetiminde, Kaliteye Öncelik Verilmesine ve Kalite Yönetiminin Benimsenmesine katkıda bulunmak,

Ulusal ve Uluslararası Gelişmeleri İzlemek, Analiz Etmek ve Kullanılabilir Bilgi Haline Getirmektir.

TEMEL GÖREVLERİMİZ

Ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler ışığında;

Başta Bakanlığın görev alanını ilgilendiren konular olmak üzere, Türkiye’nin tarihten gelen ve bugüne yansıyan sorunları üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak, yapanların çalışmalarına katılmak ve destek vermek,

Çeşitli alan ve sektörlerde çalışma grupları oluşturarak, yapılan bu araştırmalar, bilimsel inceleme ve değerlendirmeler ışığında uygulanabilir, sonuç doğurabilir nitelikte stratejiler geliştirmek,

Oluşturulan stratejilerin uygulama programlarını hazırlamak ve izlemek,

Yurtiçinde ve yurtdışında araştırma, inceleme, toplantı düzenleme, yayın ve benzeri faaliyetlerde bilim adamları, tüzel kişi ve kurumlarla ortak çaba içinde bulunmak, değerlendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, sempozyum, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bilimsel etkinliklerde bulunmak,

Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurtiçi ve yurtdışı eğitimini sağlamak, gerektiğinde yabancı uzmanları bu amaçla davet etmek,

Bağımsız ve tarafsız bir şekilde bilgi toplamak, bilgiyi analiz etmek, arşivlemek, kullanılabilir hale getirmek ve kullanma konusunda uzmanlaşmak, bu amaçla bir ihtisas kütüphanesi ve dijital bilgi bankası kurmak,

Proje hazırlamak, dokümantasyon ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

Üniversiteler, akademiler, sivil toplum kuruluşları, resmi veya özel diğer araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak,

Gündemi işgal eden, gelecekte işgal edebilecek konularla ilgili hazırlıklar yaparak, farklı kesimlerin, birim ve kişilerin yaklaşımlarını analiz ederek Bakanlık Makamı’nı bilgilendirmek,

Bakanlık içinde ve dışında, istenildiğinde, danışmanlık hizmeti vermek,

Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.


TBMM İLE İLİŞKİLER